RPG         FPS         스포츠         레이싱         전략         슈팅         액션         캐주얼
 
 
     
 온라인 액션
스톰 스트라이커  

장르: 5대5 TPS  |  무료게임
출시일: 2023.11.17 출시
조회수: 8638
 
세컨드 웨이브  

장르: MOBA  |  클로즈베타
출시일:
조회수: 6128
 
워헤이븐  

장르: PvP 액션  |  무료게임
출시일: 2023.09.21 출시
조회수: 12173
 
하이프스쿼드  

장르: 배틀로얄  |  클로즈베타
출시일:
조회수: 12156
 
워랜더  

장르: 액션 판타지 공성전  |  무료게임
출시일: 2023.01.24 출시
조회수: 21180
 
커츠펠  

장르: 액션 배틀게임  |  무료게임
출시일: 2022.02.15 출시
조회수: 20740
 
이터널 리턴  

장르: 생존 배틀 아레나  |  무료게임
출시일: 2021.07.22 출시
조회수: 21125
 
프로젝트 HP  

장르: 백병전 PvP 액션  |  클로즈베타
출시일:
조회수: 12840
 
프로젝트 HP (가제)  

장르: 대규모 백병전 PVP  |  개발중
출시일:
조회수: 10783
 
섀도우 아레나  

장르: 배틀로얄  |  무료게임
출시일:
조회수: 28733
 
배틀라이트  

장르: 액션 MOBA  |  서비스중지
출시일: 2018.12.05 오픈베타
조회수: 34377
 
하이퍼유니버스  

장르: AOS  |  서비스중지
출시일: 2016.11.22
조회수: 41282
 
크로닉스  

장르: 액션 TPS  |  서비스중지
출시일:
조회수: 38148
 
파이러츠 : 트레저헌터  

장르: 전략 액션  |  서비스중지
출시일:
조회수: 42439
 
파이팅스타  

장르: 액션  |  서비스중지
출시일:
조회수: 42431
 
파이널미션  

장르: 액션 TPS  |  서비스중지
출시일:
조회수: 33873
 
월드오브탱크  

장르: 탱크 액션  |  무료게임
출시일: 2012.12.27 오픈베타
조회수: 46172
 
글라디우스  

장르: 액션  |  서비스중지
출시일:
조회수: 31017
 
능력자X  

장르: 액션  |  무료게임
출시일: 2012.05.10
조회수: 113801
 
킹덤언더파이어 온라인 : AOS  

장르: 액션 AOS  |  서비스중지
출시일: 2013.08.08 오픈베타
조회수: 142537
 
건즈2  

장르: 액션  |  서비스중지
출시일:
조회수: 69154
 
사이퍼즈  

장르: 액션  |  무료게임
출시일: 2011.06.07
조회수: 202312
 
블록 마스터  

장르: 액션대전  |  서비스중지
출시일: 2010.11.25 오픈베타
조회수: 65799
 
레이크래쉬EX  

장르: 액션  |  서비스중지
출시일:
조회수: 57634
 
플랜비 (PlanB)  

장르: 대전 액션  |  서비스중지
출시일:
조회수: 32427
 
일지매 리버스  

장르: 액션  |  서비스중지
출시일:
조회수: 34822
 
싸이킥온라인  

장르: 슈팅액션 대전  |  서비스중지
출시일:
조회수: 23203
 
코즈믹브레이크  

장르: 메카닉 액션  |  서비스중지
출시일:
조회수: 58319
 
제로기어스  

장르: 메카닉 액션 슈팅  |  서비스중지
출시일: 2010.11.01 오픈베타
조회수: 94700
 
로코  

장르: 전략 액션  |  서비스중지
출시일: 2010.06.24 오픈베타
조회수: 171816
 
  1        2        3        4        5